انواع باتری

انواع باتری

شماره استاندارد ژاپن
(JIS)
شماره استاندارد اروپا
(DIN)
ظرفیت
(AH)
جریان راه انداز سرد
-18 ċ (A)
حداکثر ابعاد فیزیکی باتری (mm) وزن متوسط (gr) نوع جعبه نوع قطبها آرایش قطبها
DIN CEI EN طول عرض ارتفاع همراه با الکترولیت بدون الکترولیت
60D28L / N50Z 60 285 330 475 284 172 221 16760±560 10230±440 B8 A 1
66D28L / N50Z 66 310 365 520 284 172 221 17710±600 11170±480 B8 A 1
شماره استاندارد ژاپن
(JIS)
شماره استاندارد اروپا
(DIN)
ظرفیت
(AH)
جریان راه انداز سرد
-18 ċ (A)
حداکثر ابعاد فیزیکی باتری (mm) وزن متوسط (gr) نوع جعبه نوع قطبها آرایش قطبها
DIN CEI EN طول عرض ارتفاع ههراه با الکترولیت بدون الکترولیت
58837 88 430 505 720 377 175 190 22080±835 15015±715 B3 A 0
59039 90 430 505 720 377 175 190 21870±840 15010±720 B3 A 0
شماره استاندارد ژاپن
(JIS)
شماره استانداردار اروپا
(DIN)
ظرفیت
(AH)
جریان راه انداز سرد
-18 ċ (A)
حداکثر ابعاد فیزیکی باتری (mm) وزن متوسط (gr) Base Hold-Down Terminal Cell Layout
DIN CEI EN طول عرض ارتفاع همراه با الکترولیت بدون الکترولیت
100E34R / N100 100 485 565 810 343 177 226.5 24720±810 16000±690 B3 A 0
شماره استاندارد ژاپن
(JIS)
شماره استاندارد اروپا
(DIN)
ظرفیت
20 HR
(AH)
جریان راه انداز سرد
-18 ċ (A)
حداکثر ابعاد فیزیکی باتری (mm) وزن متوسط (gr) نوع جعبه نوع قطبها آرایش قطبها
DIN CEI EN طول عرض ارتفاع Wet Weight Dry Weight
64052 140 515 600 855 513 222 215 40265±1050 25890±930 N A 2
65053 150 540 630 900 513 222 215 41150±1090 27030±970 N A 2
66554 165 590 690 985 513 222 215 42620±1115 28565±995 N A 2
67055 170 615 720 1025 513 222 215 43705±1155 29750±1035 N A 2
68056 180 665 775 1110 513 222 215 45480±1200 31605±1080 N A 2
70057 200 685 800 1140 513 222 215 47545±1160 34870±1040 N A 2
شماره استاندارد ژاپن
(JIS)
شماره استاندارد اروپا
(DIN)
ظرفیت
20 HR
(AH)
جریان راه انداز سرد
-18 ċ (A)
حداکثر ابعاد فیزیکی باتری(mm) وزن متوسط (gr) نوع جعبه نوع قطبها آرایش قطبها
DIN CEI EN طول عرض ارتفاع Wet Weight Dry Weight
SMF55012 50 260 300 430 208 175 190.5 12560±540 8670±420 B3 A 0
SMF55516 55 280 330 470 243 175 189 14585±605 9810±485 B3 A 0
SMF56018 60 305 355 510 243 175 189 15120±635 10565±515 B3 A 0
SMF60D24L / D23L 60 285 330 475 238 178 225 16500±570 10010±420 B7 A 1
SMF60D24R / D23R 60 285 330 475 238 178 225 16500±570 10010±420 B7 A 0
SMF56628 66 335 390 555 277 175 190 16910±665 11355±545 B3 A 0
SMF56622 66 335 390 555 243 175 189 15665±655 10790±510 B3 A 0
SMF66D24L / D23L 66 310 365 520 238 178 225 17160±600 10700±450 B7 A 1
SMF66D24R / D23R 66 310 365 520 238 178 225 17160±600 10700±450 B7 A 0
SMF57032 70 360 420 600 277 175 190 17440±700 12100±580 B3 A 0
SMF57434 74 385 450 640 277 175 190 17990±725 12700±605 B3 A 0
SMF58840 88 460 540 770 377 175 190 22235±850 14845±700 B3 A 0
شماره استاندارد ژاپن
(JIS)
شماره استاندارد اروپا
(DIN)
ظرفیت
20 HR
(AH)
جریان راه انداز سرد
-18 ċ (A)
حداکثر ابعاد فیزیکی باتری (mm) وزن متوسط (gr) نوع جعبه نوع قطبها آرایش قطبها
DIN CEI EN طول عرض ارتفاع همراه با الکترولیت بدون الکترولیت
55011 50 240 280 400 208 175 190.5 12620±540 8615±420 B3 A 0
55510 55 280 330 470 208 175 190.5 13055±570 9145±435 B3 A 0
شماره استاندارد ژاپن
(JIS)
شماره استاندارد اروپا
(DIN)
ظرفیت
20 HR
(AH)
جریان راه انداز سرد
-18 ċ (A)
حداکثر انبار فیزیکی باتری (mm) وزن متوسط (gr) نوع جعبه نوع قطبها آرایش قطبها
DIN CEI EN طول عرض ارتفاع همراه با الکترولیت بدون الکترولیت
55013 50 240 280 400 243 175 189 14220±585 8955±440 B3 A 0
55515 55 280 330 470 243 175 189 14500±605 9750±485 B3 A 0
56017 60 290 335 480 243 175 189 15240±640 10505±520 B3 A 0
56621 66 335 390 555 243 175 189 15625±670 10805±520 B3 A 0
شماره استاندارد ژاپن
(JIS)
شماره استاندارد اروپا
(DIN)
ظرفیت
20 HR
(AH)
جریان راه انداز سرد
-18 ċ (A)
حداکثر ابعاد فیزیکی باتری (mm) وزن متوسط (gr) نوع جعبه نوع قطبها آرایش قطبها
DIN CEI EN طول عرض ارتفاع همراه با الکترولیت بدون الکترولیت
56627 66 335 390 555 277 175 190 16850±660 11295±540 B3 A 0
57031 70 350 405 580 277 175 190 17550±690 12045±570 B3 A 0
57433 74 360 420 600 277 175 190 18040±690 12880±570 B3 A 0